Czym jest plagiat?

Plagiatem nazywamy przywłaszczenie lub przypisanie sobie autorstwa cudzego dzieła w całości lub konkretnego fragmentu. Innymi słowy plagiat to kradzież wartości intelektualnej. Przedstawiciele pokolenia Y stają się najczęściej ofiarą plagiatu, ponieważ są wychowani metodą „kopiuj-wklej”.

Pisanie prac licencjackich to proces, któremu powinno się poświęcić więcej uwagi jeśli chodzi o prewencję plagiatu. O ile profesorzy przymykają oko na plagiat w pracy zaliczeniowej, o tyle w pracy dyplomowej jest to poważny proceder, wobec którego nie można pozostać obojętnym.

Student, który korzysta z literatury przedmiotu, np. książki, artykułu naukowego powinien zadbać o to, aby wskazać z jakiego źródła zaczerpnął myśl. Jeśli tego nie zrobi lub nie opatrzy tekstu za pomocą cudzysłowu, może paść ofiarą konfliktu z prawem.

Podejrzenie o plagiat pociąga za sobą konsekwencje, o których student nie wie, stąd przytoczę podstawowe regulacje prawne dotyczące plagiatu. Rzecz się ma podobnie jeśli chodzi o pisanie prac magisterskich mimo tego, iż w pracy magisterskiej 1/4 materiału to badania własne.
O naruszeniu wartości intelektualnej mówi nam “Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”, a konkretnie art.115, który ma taką treść:
„Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”

Do końca roku 2005 przestępstwo ścigane było na wniosek osoby pokrzywdzonej, co bardzo utrudniało wykrycie tego procederu. Globalizacja oraz rozwój technologii wymusił na Ustawodawcy zmianę regulacji kodeksu postępowania karnego i przepisy zmieniły się. W 2006 roku znowelizowano ustawę i ściganie sprawcy odbywa się z oskarżenia publicznego. Jeżeli władze uczelni mają stosowne podejrzenia o popełnieniu przez studenta tego przestępstwa, ciąży na nich obowiązek złożenia zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej. Najgorszy jest fakt, że student o tym nie wie i nie uzyska takiej informacji do czasu podjęcia kroków ze strony Prokuratury. Oczywiście zgodnie z Kodeksem postępowania karnego domniemywa się niewinności oskarżonego. Taki student może również odmówić składania zeznań.

Warto przyjrzeć się jeszcze art. 304 Kodeksu postępowania karnego , którzy mówi:
“§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się odpowiednio. “
Student musi także uważać na art. 272 KK
“Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusz publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Czy zatem korzystać z pomocy w pisaniu prac? Jeśli nie musisz, nie korzystaj , a jeśli masz taką potrzebę, skorzystaj z pomocy, ale podkreślam – pomocy w pisaniu prac, konsultacji, a nie pisaniu „na zlecenie” .

Zobacz szczegóły takiej pomocy na http://diploma.pl


Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz