Cechy charakterystyczne baroku

Barok był stylem w sztuce, architekturze oraz literaturze, który zapoczątkowany został we Włoszech. Odznaczał się dużą ekspresyjnością, bogactwem formy oraz zdobnictwa, bardzo silnymi kontrastami, także monumentalnością. Linie proste w sztuce oraz architekturze są prawie nieobecne, zastąpiły je linie faliste, liczne załamania i zaokrąglenia. Dzieła architektury bywają przepełnione dekoracją figuralną oraz ornamentyką. Polscy reformatorzy oświecenia postrzegali barok jako symbol zacofania, rozpowszechniającego się sarmatyzmu oraz upadku umysłowego.  W czasie trwania baroku stworzono bardzo wiele dzieł, które stały się  punktem odniesienia także w późniejszych epokach.

Epoka baroku charakteryzowała się następującymi cechami:

 • słownictwo zostało wzbogacone elementami potocznymi , gwarowymi oraz obcojęzycznymi,
 • główną tematyką była mitologia i religia,
 • próbowano zadziwić i olśnić odbiorcę bogactwem ozdób, jak również niezwykłością w wypowiedziach poetyckich,
 • stosowano wyszukane przenośnie,
 • rzeźba stała się w większości jednobarwna,
 • próbowana wywołać zaskoczenia u widza, słuchacza,
 • używanie wyszukanych przenośni,
 • struktury składniowe komponowane były za pomocą inwersji,
 • występowanie dynamizmu,
 • wielonurtowość,
 • w architekturze budynki różnią się pomiędzy sobą, posiadają indywidualny styl.

 

Sztuka baroku charakteryzowały następujące cechy:

 • ogromny przepych , wraz z bogactwem ozdób oraz złoceń
 • alegoryczność,
 • odbiorca miał być zaskoczony, oszołomiony i olśniony tym co widzi,
 • kontrastowość.

Do charakterystycznych cech literatury w polskim baroku wyróżnić możemy:

 • dwunurtowość z podziałem na nurt dworski oraz sarmacki,
 • brak ukształtowanych zasad oraz poetyk, jak również programu,
 • rękopiśmiennictwo.

Cechy stylu literatury baroku:

 • literatura charakteryzowała się bogactwem słownictwa i niezwykłością,
 • niezwykłością metafor oraz epitetów,
 • skomplikowaną składnią,
 • zawiły szyk,
 • antytetyczność, jak również posługiwanie się kontrastami i sprzecznościami,
 • paradoks.

Poezji barokowa charakteryzowała się cechami:

 • kunsztowność poezji, poezja powinna zadziwiać czytelnika oraz zaskakiwać go niezwykłymi operacjami językowymi, metaforami, szokującymi paradoksami oraz zestawieniami antytetycznych i oryginalnych epitetów, śmiałych porównań,
 • konceptyzm był  świetnym i wyszukanym pomysłem literackim, uwydatniał harmonijne oraz sprzeczne związki pomiędzy różnymi zjawiskami, poezja była intelektualna i zmysłowa. Wiersze były pozornie żywiołowe, napisane „od niechcenia” za pomocą świadomego używania odpowiednich środków. Poezja która była najwyższym kunsztem słowa była na nią nakierowana.
 • zagadka bytu ludzkiego, reprezentantem tego nurtu był D. Naborowski.  Próbowano rozwiązać zagadkę bytu ludzkiego, odnaleźć miejsce człowieka.

Cechą która odróżniała muzykę barokową:

 • duży kontrast między wysokim i niskim rejestrem, basso continuo – harmoniczna podstawa realizowana była  na instrumentach, które umożliwiają grę akordów (klawesyn, organy, instrumenty melodyczne: wiolonczela lub fagot). Sekcja basu była jest w utworach okresu baroku bardzo rozbudowana.

Pwiązane artykuły
Komentarz

Zostaw komentarz

Twoje imię: (jest wymagane)

E-mail: (jest wymagane)

Website: (nie wymagane)

Wiadomość: (jest wymagane)

Wyślij komentarz